Odstúpenie od zmluvy/ Reklamácia

Odstúpenie od kúpnej zmluvy


V súlade s ustanoveniami zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má zákazník právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, úplného prevzatia tovaru zákazníkom, alebo treťou stranou, ktorú zákazník poveril prevzatím tovaru.

Postup v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy

Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote 14 dní, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

* Kontaktovať nás emailom na reklamacie@zahradnynabytok.org so žiadosťou o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojím číslom účtu pre vrátenie peňazí.

Formulár: Odstúpenie od zmluvy


* Ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu ( Adresa na odstúpenie od zmluvy Vám bude zaslaná prostredníctvom emailu. Fakturačná adresa neslúži na zasielanie Odstúpení od zmluvy ) a to za nasledujúcich podmienok:

  • tovar musí byť v pôvodnom obale
  • tovar nesmie javiť známky používania
  • tovar musí byť nepoškodený
  • tovar musí byť kompletný (vrátane návodu o spôsobe používania a podobne, pokiaľ boli súčasťou balenia)
  • tovar musí byť uvedený do pôvodného stavu ( ak sa nachádzal v demonte )
  • tovar musí byť odoslaný bez dobierky 

Tovar odporúčame poistiť, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu či poškodenie na ceste k nám.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený, bez pôvodného obalu alebo neúplný, uhradí kupujúci predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme bez zbytočného odkladu prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. Platba bude vrátená až po doručení vráteného tovaru späť na požadovanú adresu. Kupujúcemu budú odoslané všetky úhrady, ktoré uhradil v súvislosti s uhradením zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru kupujúcemu. Pri odstúpení od zmluvy ( vrátení tovaru ) znáša prepravné náklady kupujúci, nie predajca.


VOP sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania. Právo na odstúpenie nevzniká, lebo zákon túto možnosť neuvádza.


Záručné podmienky a reklamačný poriadok


Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

Ku každému tovaru zakúpenému u prevádzkovateľa.  Je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (daňový doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

Pri preberaní tovaru od kuriéra je potrebné balík dôkladne skontrolovať, pokiaľ obalový materiál zásielky javí poškodenie je potrebné spísať škodový zápis s kuriérom a problém nám nahlásiť bezodkladne na našej infolinke alebo e-mailom najneskôr do 24-hodín od prebratia tovaru.

Ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný tovar nerozbaľujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť.

Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).

Ak predávajúci môže vylúčiť zavinenie kupujúcim, kupujúci má právo:

  • odstúpiť od zmluvy
  • žiadať o výmenu tovaru
  • požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny
  • žiadať o výmenu náhradných dielov

Kupujúci má právo uplatniť si reklamáciu emailom na reklamacie@zahradnynabytok.org. Do žiadosti o reklamáciu popíše rozsah vady tovaru.

Na reklamáciu budete potrebovať číslo objednávky a fotodokumentáciu poškodeného tovaru, vonkajšie a vnútorné balenie zásielky.