Obchodné podmienky

1. Všeobecné obchodné podmienky

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “VOP”) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi spoločnosťou Sinaj s.r.o. , Werferova 6, 040 11 Košice – mestská časť Juh  ( Fakturačná adresa neslúži pre zasielanie odstúpení alebo reklamácii. ) IČO: 54383251 IČ DPH: SK2121647660 , Slovenská republika  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 54421/V (ďalej len „ prevádzkovateľ, predávajúci “ ) a kupujúcim ( ďalej len „ zákazník “ ) uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu www.zahradnynabytok.org (ďalej len “obchod”).

Orgánom dozoru je: Inšpektorát SOI pre Košický kraj , Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1, Odbor výkonu dozoru ke@soi.sk , tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55

1.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom internetového obchodu www.zahradnynabytok.org medzi predávajúcim a kupujúcim.

1.3 Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust .. § 588 a nasl. v spojení s ust .. § 612 a nasl. zákona č .. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník.

1.4 Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

1.5 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, ktorý je spracovaný systémom obchodu.


2. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy


2.1 Kúpna zmluva vzniká na základe požiadavky zákazníka cez elektronický obchod www.zahradnynabytok.org. Zmluva sa uzatvára medzi prevádzkovateľom a kupujúcim. Pre uzatvorenie zmluvného vzťahu je potrebné, aby zákazník vytvoril objednávku na stránke prevádzkovateľa a poskytol mu potrebné kontaktné a osobné údaje.

2.2 Po odoslaní objednávky (stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby”) bude zákazníkovi odoslaná správa potvrdzujúca bezproblémové uzatvorenie kúpnej zmluvy. Potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany.

2.3 Kupujúci sa zaväzuje prevziať si objednaný tovar a zaplatiť zaň dojednanú cenu s čím je výslovne oboznámený pred odoslaním objednávky. Súčasťou objednávky je faktúra, ktorá je zasielaná elektronicky na email, faktúra slúži zároveň ako dodací list a daňový doklad. Pokiaľ ste faktúru neobdržali, zákazník je povinný bezodkladne kontaktovať prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ je povinný v čo najkratšom čase zákazníkovi požadované dokumenty doposlať.

2.4 V zmysle zákona sa objednávateľ zaväzuje, že prevezme tovar a zaplatí požadovanú sumu. V prípade ak tak neurobí, je povinný zaplatiť všetky výdavky s poštovným a balným. Všetka argumentácia či odôvodňovanie neprevzatia (napr. neobdržanie oznámenky a pod.) sú považované za účelové. V prípade nezaplatenia objednávky, vzniknutých nákladov, či storno poplatku v uvedenom termíne, budeme pohľadávku vymáhať. Proces je ústretovo nastavený tak, že zákazník má možnosť vždy uhradiť iba zavinenú škodu či náklady. Pokiaľ však nekomunikuje, nehodlá škodu či vzniknuté náklady uhradiť, nie je schopný sa s predávajúcim akokoľvek zmierlivo dohodnúť, neostáva predávajúcemu nič iné, iba si uplatniť náhradu škody podľa týchto obchodných podmienok a pohľadávku eventuálne postúpiť k právnemu vymáhaniu. Za takúto situáciu nesie plnú vinu zákazník a hradí taktiež zvýšené náklady z dôvodu svojho počínania, ktoré takýmito prieťahmi vo vymáhaní vznikajú.


3. Storno objednávky

3.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej odoslaním predávajúcim. V prípade stornovania odoslanej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci si uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru “na objednávku”, ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.

3.2 Storno objednávky zo strany prevádzkovateľa
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 • V prípade objednávky na dobierku, keď objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.).
 • V prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky
 • Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 15-tich kalendárnych dní.
 • Tovar nie je skladom
 • Nastala iná skutočnosť, ktorá bráni dodaniu požadovanému produktu


4. Platobné podmienky a možnosti dopravy

 

4.1 Platobné podmienky

Všetky ceny sú vždy uvedené s DPH.

Za objednaný tovar môže zákazník zaplatiť prostredníctvom:

 • Dobierka – zákazník zaplatí za tovar v hotovosti pri prevzatí zásielky.
 • Bankový prevod – po objednaní prídu zákazníkovi na email všetky potrebné údaje na uhradenie objednávky platbou prevodom ( t.j. variabilný symbol, suma a číslo účtu ) . Tovar odosielame až po pripísaní peňažných prostriedkov na náš účet.
 • Platba kartou – Je to bezpečný a rýchly nákup, kde v objednávkovom formulári vyplníte údaje o vašej kreditnej karte, potvrdíte ho a prebehne okamžitá úhrada vašej objednávky.

 

4.2 Možnosti dopravy

 

 • Kuriér – balíková služba
 • Kuriér – Nadrozmerné zásielky, paletová preprava
 • Osobný odber – nie je možný

Výška poštovného je od 5 € do 29 € s DPH v rámci celého Slovenska, výška prepravného závisí od veľkosti a hmotnosti objednaného tovaru.

Výška poštovného sa ráta automaticky.

Podrobnosti o výslednej cene prepravy vždy zistíte podľa vybraného sortimentu pri vložení tovaru do objednávkového košíka ešte pred potvrdením objednávky.

 

5.Dodacie podmienky

 

5.1 Dodanie tovaru je realizované v čo najkratšom čase podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho. Každý tovar má uvedenú dostupnosť tovaru avšak prevádzkovateľ si vyhradzuje zmenu dostupnosti tovaru. Ak nebude pri tovare uvedené inak, alebo ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, maximálna lehota na vybavenie objednávky bude do 30 dní od jej doručenia.

5.2. Každý zákazník je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky emailom alebo telefonicky.

5.3 Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriérskej služby na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke.

5.4 Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

5.5. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenie alebo oneskorenie dodávky zavinené doručovateľom. Tovar je potrebné skontrolovať ihneď pri prevzatí. Pri zistení závady je potrebné bezodkladne kontaktovať prevádzkovateľa najneskôr do 24 hodín od prebratia dodávky.

5.6. Objednaný tovar Vám doručí kuriér prepravnej spoločnosti na Vami uvedenú adresu kdekoľvek v SR.

 

6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy


6.1 V súlade s ustanoveniami zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má zákazník právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, úplného prevzatia tovaru zákazníkom, alebo treťou stranou, ktorú zákazník poveril prevzatím tovaru.

6.2 Postup v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy

Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote 14 dní, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

* Kontaktovať nás emailom na reklamacie@zahradnynabytok.org so žiadosťou o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojím číslom účtu pre vrátenie peňazí.

Formulár: Odstúpenie od zmluvy


* Ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu ( Adresa na odstúpenie od zmluvy Vám bude zaslaná prostredníctvom emailu. Fakturačná adresa neslúži na zasielanie Odstúpení od zmluvy ) a to za nasledujúcich podmienok:

 • tovar musí byť v pôvodnom obale
 • tovar nesmie javiť známky používania
 • tovar musí byť nepoškodený
 • tovar musí byť kompletný (vrátane návodu o spôsobe používania a podobne, pokiaľ boli súčasťou balenia)
 • tovar musí byť uvedený do pôvodného stavu ( ak sa nachádzal v demonte )
 • tovar musí byť odoslaný bez dobierky 

Tovar odporúčame poistiť, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu či poškodenie na ceste k nám.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený, bez pôvodného obalu alebo neúplný, uhradí kupujúci predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.

6.3 Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme bez zbytočného odkladu prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. Platba bude vrátená až po doručení vráteného tovaru späť na požadovanú adresu. Kupujúcemu budú odoslané všetky úhrady, ktoré uhradil v súvislosti s uhradením zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru kupujúcemu. Pri odstúpení od zmluvy ( vrátení tovaru ) znáša prepravné náklady kupujúci, nie predajca.


6.4. VOP sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania. Právo na odstúpenie nevzniká, lebo zákon túto možnosť neuvádza.


7. Záručné podmienky a reklamačný poriadok


7.1 Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

7.2 Ku každému tovaru zakúpenému u prevádzkovateľa.  Je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (daňový doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

7.3 Pri preberaní tovaru od kuriéra je potrebné balík dôkladne skontrolovať, pokiaľ obalový materiál zásielky javí poškodenie je potrebné spísať škodový zápis s kuriérom a problém nám nahlásiť bezodkladne na našej infolinke alebo e-mailom najneskôr do 24-hodín od prebratia tovaru.

Ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný tovar nerozbaľujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť.

Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).

Ak predávajúci môže vylúčiť zavinenie kupujúcim, kupujúci má právo:

 • odstúpiť od zmluvy
 • žiadať o výmenu tovaru
 • požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny
 • žiadať o výmenu náhradných dielov

Kupujúci má právo uplatniť si reklamáciu emailom na reklamacie@zahradnynabytok.org. Do žiadosti o reklamáciu popíše rozsah vady tovaru.

Na reklamáciu budete potrebovať číslo objednávky a fotodokumentáciu poškodeného tovaru, vonkajšie a vnútorné balenie zásielky. 

8. Zodpovednosť za chyby na stránke www.zahradnynabytok.org


8.1 Prevádzkovateľ upozorňuje, že informácie uvedené na www.zahradnynabytok.org sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

8.2 Prevádzkovateľ môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

8.3. Prevádzkovateľ nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej alebo odkazovaných webových stránok.

 

9. Ochrana osobných dát

 

Ochrana osobných údajov

 • Všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov

Prevádzkovateľ stránky zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)

1. Dotknutá osoba – kupujúci/návštevník webstránky, prevádzkovateľ – prevádzkovateľ internetového obchodu
2. Príjemcovia osobných údajov účtovnícka spoločnosť, kuriér DHL, kuriér GLS
3. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej osoby upravuje kapitola 3 GDPR. Ide napr. o právo podať sťažnosť dozornému orgánu, o práva namietať proti spracúvaniu, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.

 • Spracovanie osobných údajov na účely uskutočnenia objednávky

1. Účely spracúvania osobných údajov: vystavenie daňového dokladu, kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky, plnenie zmluvy.

2. Právny základ spracúvania osobných údajov: a) Spracúvanie osobných údajov (meno, priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.  b) Spracúvanie osobných údajov (email, telefónny kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmluvy.
3. Doba uchovávania osobných údajov – 20 rokov

 • Spracovanie osobných údajov na účely zasielania marketingových informácií

Pre spracovanie osobných údajov na účely zasielania marketingových informácií, platia všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov uvedené vyššie, a taktiež:

1. Účely spracúvania osobných údajov: zasielanie marketingových informácií

2. Právny základ spracúvania osobných údajov: článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely

3. Doba uchovávania osobných údajov – 5 rokov

 • Spracovanie osobných údajov na účely spracovania cookies

článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.

Pre spracovanie osobných údajov na účely spracovania cookies, platia všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov uvedené vyššie, a taktiež:

1. Účely spracúvania osobných údajov:  poskytovanie služieb, personalizácia reklám, analýza návštevnosti, google adwords, google analytics, heureka.sk, heureka.cz, zboží.cz.

Cookies su malé množstvo dát, ktoré servery pošlú prehliadaču. Ten ich uloží na počítači užívateľa. Pri každej ďalšej návšteve stránok potom prehliadač tieto dáta posiela späť serveru.

2. Právny základ spracúvania osobných údajov: článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely

3. Doba uchovávania osobných údajov – Súbory cookie používané na našich stránkach je možné z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé tzv. „session cookie,“ ktoré sú iba dočasné a zostávajú uložené vo vašom prehliadači iba do tej doby, pokiaľ prehliadač zavriete, a dlhodobé tzv. „persistent cookie“, ktoré zostávajú uložené vo vašom zariadení dlhšiu dobu alebo do doby, kým ich manuálne neodstránite, pričom doba ponechania súborov cookie vo vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia Vášho prehliadača.

Záverečné ustanovenia

Všetky vzťahy vznikajúce medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Predávajúci si vyhradzuje právo tieto zmluvné podmienky meniť v prípade potreby a podľa legislatívnych zmien.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok predávajúceho prečítal, oboznámil sa s ich obsahom, porozumel mu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Obchodné podmienky sú platné od 01.01.2024